ki

Địa chỉ: Phường Sông Bờ

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017